Platnosť PZP ČSOB a obmedzenia

Platnosť povinného zmluvného poistenia uzavretého v ČSOB je na území Slovenska, ale rovnako tak aj na území zahraničných krajín. Na území Slovenska sa treba preukázať tzv. bielou kartou, v zahraničí zas tzv. zelenou kartou, ale len tam, kde táto karta platí.

Platnosť zelenej karty je v týchto troch typoch štátov:

  • prvým typom sú štáty Európskej únie, ktoré sú členmi tzv. Kancelárie zelenej karty, čiže v týchto štátoch je možné preukázať poistenie zodpovednosti zelenou kartou
  • druhým typom krajín sú tie, ktoré nie sú síce členmi Európskej únie, ale aj v nich platí zelená karta a nachádzajú sa v Európe, napríklad Bielorusko alebo Švajčiarsko
  • tretím typom štátov sú krajiny mimo Európy, ktoré sú ale tiež členmi Kancelárie zelenej karty a v nich poistenie platí tiež, napríklad Turecko, Rusko či Izrael

Hoci zákonná poistka slúži pre krytie škôd spôsobených motorovým vozidlom doma aj v zahraničí, existujú prípady, ktoré nie sú predmetom poistenia, prípadne si môže poisťovňa od vás vymáhať časť alebo celé poistné plnenie.

Ide najmä o situácie, ktoré sú výlukami alebo obmedzeniami predmetu poistenia:

  • škody spôsobené na vlastnom poistenom vozidle alebo voči posádke vozidla, rovnako tak škody spôsobené blízkym osobám v domácnosti alebo manželovi či manželke
  • škody spôsobené počas užívania vozidla mimo bežných podmienok, napríklad pri motoristických súťažiach alebo vtedy, ak vozidlo nespĺňa technické požiadavky
  • škody spôsobené vplyvom alkoholu alebo omamnej či psychotropnej látky, kedy môže poisťovňa pristúpiť ku kráteniu poistného plnenia alebo k jeho vymáhaniu

ČO ROBIŤ, AK POISTENIE V ZAHRANIČÍ NEPLATÍ?

V PRÍPADE, ŽE BUDETE CESTOVAŤ DO ZAHRANIČNEJ KRAJINY, KTORÁ NIE JE ČLENOM KANCELÁRIE ZELENEJ KARTY, MUSÍTE SI UZAVRIEŤ TZV. HRANIČNÉ POISTENIE. TO BUDE PLATIŤ LEN V DANEJ KRAJINE. NEZABUDNITE TIEŽ NA ASISTENČNÉ SLUŽBY, ABY STE NEZOSTALI V PRÍPADE PROBLÉMOV BEZ POMOCI.

Asistenčné služby 

Štandardné asistenčné služby k povinnému zmluvnému poisteniu sú v cene poistky, neplatíte za ne nič navyše. Skúsenosti ukazujú, že kvôli rozšíreným službám a vyšším limitom by mali najmä šoféri s vyšším nájazdom kilometrov siahnu po asistenčných službách Prémium.

Ani tým štandardným však nič podstatné nechýba a ponúkajú komplexný servis:

  • pomoc pri menších udalostiach a poruchách, napríklad asistencia pri štartovaní v prípade vybitej batérie, pomoc pri defekte alebo pomoc pri strate kľúčov od auta
  • odťah a úschovu vozidla v prípade poruchy neopraviteľnej na mieste alebo v prípade havárie, pri oprave trvajúcej nad 7 dní v zahraničí aj repatriácia vozidla na Slovensko
  • pri krádeži vozidla zorganizovanie a zabezpečenie pokračovania v ceste, možnosť zabezpečenia ubytovania v prípade vážnejších problémov a na nevyhnutný čas
  • vyslanie náhradného vodiča pre vozidlo v prípade, ak prišlo k nehode a pôvodný vodič je hospitalizovaný, taktiež aj odovzdanie odkazu blízkej osobe pri poruche a v tiesni

Cena, zľavy a bonusy 

Povinné zmluvné poistenie je predmetom častých zliav, bonusov alebo akcií. Viaceré poisťovne okrem toho ponúkajú aj rôzne nefinančné výhody. ČSOB poisťovňa má k svojmu PZP pre klientov pripravené tiež viaceré zaujímavé zľavy a akcie.

Na ceny PZP v ČSOB poisťovni vplývajú predovšetkým tieto bonusy a zľavy:

Bonus za bezškodový priebeh a vstupný bonus: Tak ako aj iné poisťovne, aj v ČSOB môžete získať bonus za bezškodový priebeh. Týmto priebehom sa myslí doba poistenia, kedy neprišlo k udalosti hradenej z PZP. Čím dlhšia je táto doba, tým vyššia je zľava. Druhým bonusom je vstupný bonus. Vďaka týmto bonusom môžete cenu PZP znížiť až o polovicu.

Zvýhodnenia viažuce sa k vozidlu: Výhodnejšiu cenu za povinnú poistku majú tie motorové vozidlá, ktoré majú síce vyšší objem motora, ale menší výkon udávaný v kW. Zaujímavejším zvýhodnením je ale možnosť až 10 % zľavy z poistného v prípade, ak vaše vozidlo obsahuje inteligentné asistenčné systémy znižujúce riziko vzniku nehody a to dokonca aj pri parkovaní.

Zľavy súvisiace s poistníkom: Poslednou skupinou zliav sú tie, ktoré súvisia s osobou poistníka. Okrem už spomínaného bezškodového priebehu poistenia v minulosti ide o zvýhodnenie klientov z regiónov s nižšou mierou rizika vzniku škody a o 5 % zľavu v prípade, ak má poistník v ČSOB poisťovni uzatvorených viacero poistných zmlúv.

ZVÝHODNENIE AJ ZA ROČNÚ PLATBU

POKIAĽ SA ROZHODNETE PRE ROČNÉ PLATENIE POISTNÉHO NA CELÝ ROK DOPREDU, ZÍSKAVATE ĎALŠIE ZVÝHODNENIE K PZP A TO V PODOBE 5 % ZĽAVY. SAMOZREJME, OKREM ROČNÉHO PLATENIA POISTNÉHO SI DHODONETE PRI POISTNEJ ZMLUVE AJ POLROČNÉ ALEBO ŠTVRŤROČNÉ SPLÁTKY.